Електрична мрежа


     Со електрична енергија општина Неготино се снабдува преку две напојни точки: ТЦ 110/35/20/10kV Неготино и ТЦ 35/10kV.

    Средното напонско напојување на трансформаторските станици (26 со снаги од 160 до 630 kVA) во градското подрачје се врши од двете станици. Средно напонската мрежа е изведена со 10 kV и 20 kV кабли.

    Термоелектраната “Неготино” е лоцирана на територијата на општина Неготино. Инсталиран капацитет 210 MW.


Leave a Reply

Your email address will not be published.