Буџет


 Буџет на општина Неготино за 2010 година

Буџет на општина Неготино за 2012 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2012

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

___________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2013 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2013

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2014 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2014 година

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2015 година 

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2015 година

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

 

_________________________________________

 Буџет на општина Неготино за 2016 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Буџет-Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2016 година 

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел

Член 3

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2017 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Посебен дел

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2018 година

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2018 година 

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел 

 

__________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2019 година 

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2019 година 

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел 

________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2020 година 

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Посебен дел

Завршна сметка на општина Неготино 2020 година 

Биланс на приходи

Биланс на раходи

Посебен дел 

Квартален извештај

Прв квартален извештај

2020 prv kvartal  k-2 Dospeani

Koregiran K1 Obrazec.pdf

Nov K3 O.Negotino 2020 PRV kvartal.xls

Втор квартален извештај

2020 Vtor kvartal K2 Dospeani nenamirni obvrski 2 kvartal.xls

K1 Obrazec.pdf

K3 O.Negotino 2020.xls

Трет квартален извештај

2020 Tret kvartal K2 Dospeani nenamini obvrski.xls

K1 OBRAZEC.pdf

K3 O.Negotino.xls

Четврти квартален извештај

2020 Cetvrti kvartalen k2 Dospeani nenamirni obvrski

K1 Obrazec.pdf

K3 O.Negotino.xls

________________________________________

Буџет на општина Неготино за 2021 година  

Буџет-Биланс на приходи

Буџет-Биланс на раходи

Посебен дел

ОУ Музеј на град Неготино 

Биланс на состојба 603

Биланс на состојба 903

Посебни податоци 603

Посебни податоци 903

Приходи и расходи 603

Приходи и расходи 903 

СПД 603

СПД 903

_________________________________________________________________________________

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 787 од самофинансирачки активности

BPR_Budzetski_korisnici

BS_ Budzetski_korisnici

DE_Budzetski_korisnici

SPD_Budzetski_korisnici

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 903 блок дотација

BPR_Budzetski_korisnici

BS_Budzetski_korisnici

DE_Budzetski_korisnici

SPD_Budzetski_korisnici

_______________________________________________________________________

 

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 787 од самофинансирачки активности

BPR Budzetski korisnici 787    BS Budzetski korisnici 787

DE Budzetski korisnici 787    SPD Budzetski korisnici 787

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 903 блок дотација

BPR Budzetski korisnici 903    BS_Budzetski_korisnici 903.pdf

DE Budzetski korisnici 903     SPD Budzetski korisnici 903

 

__________________________________________________________________________

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 787 од самофинансирачки активности

BPR Budzetski korisnici 787    BS Budzetski korisnici 787

DE Budzetski korisnici 787    SPD Budzetski korisnici 787

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино  сметка 903 блок дотација

BPR Budzetski korisnici 903    BS_Budzetski_korisnici 903.pdf

DE Budzetski korisnici 903     SPD Budzetski korisnici 903

_______________________________________________________________________

ООМУ Владимир Арсовски ” Неготино

Vladimir Arsovski s-ka 787 2021  god..pdf

Vladimir Arsovski s-ka 903 2021  god..pdf

_______________________________________________________

 

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 787 од самофинансирачки активности

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 903 блок дотација

 

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино

 ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 787 од самофинансирачки активности и ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 903 блок дотација

______________________________________________________________________

 

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино 2018 година

 ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 787 од самофинансирачки активности и ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 903 блок дотација

 _____________________________________________________________________________________

 ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 787

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 903

_____________________________________________________________________________________

 ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино 2021 година

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 787

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 903

ЈУОДГ „ Фемо Кулаков“ Неготино сметка 603

 

 

 

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.