Листа на услуги


Даноци

 Данок на имот

 Наследство и подарок

 Промет на недвижности

 

 Комунални услуги

 Доделување на лиценца за такси превоз

 Одобрение за линиски превоз

 Урбанизам

 Извод од план

 Користење на јавни површини

 Одобрение за градење

 Пренамена – Адаптација

 Решение за локациски услови

 

Урбанизам за доработка законски решенија

 Анекс на основен проект

 Одобрение за отсранување

 Одобрение за употреба

 Решение за промена на градител

 Заверка на основен проект

 

Урбанизам – Барање за легализација на бесправно (Дивоградби) изградени објекти

Барање за легализација на објекти

Урбанизам – Барање за одобрение за градење

Барање за одобрение за градење

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.