Формулари


БАРАЊА

 

Комунални Дејности

Барање за дозвола за општински линиски превоз

Барање за дозвола за посебен линиски превоз

Барање за лиценца за авто такси  и општински линиски  превоз

Барање на дозвола за поставување инсталации

 

Урбанизам

Барање за адаптација

Барање за анекс одобрение

Барање за заверка на основен проект

Барање за извод од план

Барање за одобрение за градење

Барање за отстранување

Барање за промена на градител

Барање за реконструкција

Барање за решение за локациски услови


Leave a Reply

Your email address will not be published.