Општинска администрација


Одделенија:

Одделенија
Секретар на Општина Неготино

Зоран Лазов


1.    Одделение за правни и општи работи
•    Раководител: Николина Панова
•    Љупка Стојанова – Советник за правни работи
•    Ристе Донев – Виш соработник – систем администратор
•    Маја Алексовска Ќимова – Соработник за односи со јавност и медиуми
•    Методи Митрев – Самостоен референт за односи со јавност
•    Цветанчо Јанков – Самостоен референт за упатување на граѓани/странки
•    Драги Минов – Самостоен референт за соработка со месна самоуправа
•    Даниел Јакимов – Самостоен референт – Архивар
•    Јане Мелов – Возач на патничко возило
•    Ристе Стојанов –
Доставувач

2.    Одделение за јавни дејности
•    Раководител:
•    Александар Донов- Советник за развој и унапредување на културата, спортот и соработка со здруженија и фондации
•    Цветанка Емшова – Соработник за развој и унапредување на образованието во општината
•    Слободанка Кртева – Соработник за развој на примарната здравствена и социјална заштита

3.    Одделение за финансиски работи
•    Марија Нацева – Раководител на Сектор за финансии и буџет и даноци и такси

•    Раководител: Елена Атанасова
•    Дејан Дуровиќ – Виш соработник за финансиско управување
•    Дени Трајков- Помлад соработник за евиденција и осигурување на општински имот и јавни набавки
•    Миле Николов – Самостоен референт за благајнички и материјално-финансиски работи

4.    Одделение за даноци, такси и надоместоци
•    Раководител: Методи Данаилов
•    Ристе Ташев – Советник за утврдување на наплата на локални даноци и такси
•    Елена Јовановиќ – Виш соработник за утврдување на наплата за локални даноци и такси
•    Љупчо Наневски – самостоен референт за утврдување и наплата на данок на имот, такси и надоместоци
•    Магдалена Данаилова – самостоен референт за утврдување и наплата на комунални такси
•    Кирил Насковски – самостоен референт, даночен извршител

•    Гордана Лазова – самостоен референт за администрирање на данок на промет, недвижности и надследство

 

5.    Одделение за урбанизам и заштита на животната средина
•    Раководител: Снежана Цветкова
•    Љупчо Житаровски – Советник водење на постапка за издавање на одобренија за градење
•    Весна Ѓорчева –  Советник за за урбанистичко планирање
•    Митко Толовски – Соработник за заштита на животна средина и природа
•    Валентина Тегова – Самостоен референт за геодетски работи
•    Виолета Бошковска – Самостоен референт за контакти со граѓаните и електронска евиденција на предметите

6.    Одделение за комунални работи и сообраќај
•    Раководител: Бранко Велјанов
•    Љупчо Трајков – Советник за спроведување на комунална изградба и одржување
•    Ристе Весков – Соработник за спроведување на комунална изградба и одржување
•    Радица Ѓорчева – Помлад соработник за администрирање на документација за уредување на градежно земјиште и пресметка на надоместок
•    Борче Николов – самостоен референт за локален сообраќај и улично осветлување

7.    Одделение за локален економски развој
•    Раководител: Лолита Ристова ( во мирување поради пратенички мандат )
•    Васка Јованова – Советник за аналитика и планирање на ЛЕР
•    Лидија Нечева – Советник за управување со проекти
•    Јасминка Дуровиќ – Советник за водење и координирање на проекти со странски донации за ЛЕР
•    Аница Каранфиловска- Помлад соработник за поддршка на мали и средни претпријатија
8.    Одделение за управување со човечки ресурси
•    Раководител: Ивица Златковиќ
•    Елизабета Камчева – Соработник за вработување, мобилност, оценување, стручно оспособување и усовршување

9.    Одделение за инспекциски надзор – Инспекторат
•    Ирена Зорзиќ – Советник – Овластен инспектор за сообраќај и патишта
•    Благица Петрова – Советник – Градежен инспектор
•    Јордан Коцев – Помлад инспектор за животна средина

10.    Заедничко одделение за енергетска ефикасност за општините Неготино, Велес, Градско, Демир Капија, Кавадарци, Лозово, Росоман и Чашка
•    Раководител : Ванчо Петров 

11.    Триторијална противпожарна единица
•    Столе Атанасов – Заменик командир на ТППЕ
 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.