Анкетен лист за ажурирање на ЛЕАП-от


Општина Неготино во изминатите 5 месеци го спроведува проектот за меѓуопштинска соработка со општина Демир Капија:
Проект УНДП-МОС “Меѓуопштинска база на податоци за управување со животната средина и мониторинг,абдејтирање и печатење на ажуриран ЛЕАП(Локален Еколошки Акционен План) за општините Неготино и Демир Капија„
Бидејќи се наоѓаме во фазата на мониторинг, абдејтирање и ажурирање на постојниот ЛЕАП за општина Неготино планирана е анкета на примерок од 700 испитаници.

Во тој правец вашата помош ќе ни биде од огромно значење доколку добиеме повратна информација и ваше мислење по однос на одредени прашања кои ќе бидат предмет на натамошна анализа.
Пополнетите анкети може да ги доставите назад во општината во: Одделението за развој на трети спрат или на емаил:loli_ristova@yahoo.com
Истите анкети може да ги добиеме назад до понеделник:07.03.2011г.


Leave a Reply

Your email address will not be published.