ЈАВНА РАСПРАВА ПО ДОКУМЕНТОТ-ЛЕАП


Во врска со проектот ,,Меѓуопштинска база на податоци за управување со животната средина и мониторинг, апдејтирање и печатење на ажуриран ЛЕАП ( Локален Еколошки Акционен План) за општините Неготино и Демир Капија, поддржан од УНДП-МОС, на ден 25.03.2011(петок) година со почеток во 12:00 часот ќе биде одржана јавна расправа за документот ЛЕАП.
Документ е поставен на јавен увид на веб страницата на општина Неготино во категоријата ЛЕР и Јавни дејности каде можат да се доставуваат предлози за дополнување и Ваши мислења по однос на истиот или дирекно за време на јавната расправа која ќе се одржи во големата сала на општина Неготино.
Презентацијата ќе ја изврши Адвисент ДООЕЛ, кој во изминатиот период заедно со локалната група во рамките на проектот и пошироко работеше на мониторинг, апдејтирање и ажурирање на постојниот документ.


Leave a Reply

Your email address will not be published.