Нацрт – Извештај


Нацрт-Извештај за за Стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено место КО Дуброво и КО Тремник во Општина Неготино


Leave a Reply

Your email address will not be published.