ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ФИНАЛНА ВЕРЗИЈА


ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА

Измени и дополнување на урбанистички план вон населено место
ДУБРОВО – ТРЕМНИК


Leave a Reply

Your email address will not be published.