Извештај за стратегиска оцена на животната средина


Извештај за стратегиска оцена на животната средина за
ЛУПД ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС – СЕПАРАТНА ПОСТРОЈКА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ НА КП БР.65,КО
КУРИЈА,
ОПШТИНА НЕГОТИНО


Leave a Reply

Your email address will not be published.