Барање за Б – усогласување со оперативен план кланица со ладилник „ЕВРО – КОМ„


 Барање за усогласување со оперативен план – кланица ладилник „ЕВРО – КОМ„

 Дополнување на барање за усогласување со ОП

 Нацрт дозвола за усогласување со ОП кланица ладилник „ЕВРО – КОМ„


Leave a Reply

Your email address will not be published.