НОВИ ИГРАЧКИ И ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 7-ТЕ ИГРАЛНИ ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО

НОВИ  ИГРАЧКИ И ДИДАКТИЧКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА 7-ТЕ ИГРАЛНИ ВО ОПШТИНА НЕГОТИНО

   Општина Неготино продолжува со подршката за функционирање на игралните за деца од предучилишна возраст во 7-те рурални средини, при што се изврши и дотур со нови играчки и потребните количини на дидактички материјал за игралните со што се создадени сите услови за непречено организирање и реализирање на воспитно-образовната работа. Од финансиски аспект локалната самоуправа Неготино за функционирањето на овој сервис ги покрива и платите за ангажираните 7 воспитувачки. Овој вид на услуга се покажа како многу корисен бидејќи досега се опфатени вкупно 120 деца во руралните средини и истиот ќе продолжи и во иднина, за што поддршка е добиена и од Министерството за труд и социјална политика со превземање во еден дел на 3 од постојните 7 игрални. Концептот предизвика интерес и кај УНДП кој проектот го прифати во делот на општинско корисни вработувања, па мошне скоро се очекува работно ангажирање и на дополнителни 7 лица асистенти на постојните воспитувачи.

 

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.