Замена на надворешни прозорци и врати во клон „Мајски цвет“

Замена на надворешни прозорци и врати во клон „Мајски цвет“

  Од 4  до 27 август ќе се изврши промена на старите и дотрајани надворешни  врати и прозорци  со нови во клон „Мајски цвет“ од ЈОДГ „Фемо Кулаков“во Неготино. Оваа е потреба која подолг временски период општина Неготино заедно со менаџментот на установата го има согледано како приоритетна потреба и континирано го презентира пред разни донатори и расположливи фондови. Како резултат на  досегашната успешна соработка со Амeриканската Амбасада се наиде на разбирање и помошта е обезбедена  преку Humanitarian Civic Assistance (Хуманитарна граѓанска помош) од фондови на програмата „Humanitarian assistance“ на Европската команда на Американската војска. Војници од 412(TEC-theater enginering command) ќе претстојуваат во Неготино во периодот од 4-27 август  додека траат и изведбените активности. Во изведбата ќе бидат вклучени војници од Американскaта војска и од Армијата на Република Македонија.Вредноста на оваа пoмош изнесува околу 35.000 $.
Во Македонија помошта е претставувана преку канцеларијата за воена соработка на Амбасадата на САД во Скопје.

Решавањаето на проблемот со замена на старите надворешни врати и прозорци  со нови алуминиумски ќе значи и чекор повеќе кон остварување на мерките за  енергетска ефикасност и заштеда на енергија во општинските установи, што е воедно и дел од Акциониот план за енергетска ефикасност на општина Неготино.


   

Leave a Reply

Your email address will not be published.