Буџет на општина Неготино 2010 година

Буџет на општина Неготино 2010 година

Вкупниот Буџет на општина Неготино за 2010 година изнесува 326.082.293,оо денари и тој е составен од:
1.    Основен буџет во износ  од 167.170.293,оо денари
2.    Буџет на блок дотации во износ од 147.372.000,оо денари
3.    Буџет на донации во износ од 300.000,оо денари и
4.    Буџет на самофинансирачки активности во износ од 11.240.000,оо денари

                                                         Приходи

    Средствата во Буџетот на општина Неготино за 2010 година се собираат од следниве видови на приходи:

1.    Даночни приходи
2.    Неданочни приходи
3.    Капитални приходи
4.    Трансфери и донации

Нивното учество во вкупниот Буџет на општина Неготино за 2010 година е прикажан во следниот графикон:

                                       

                                                     Расходи

 

Средствата во Буџетот на општина Неготино за 2010 година се распоредени во следните надлежности на Општината:

   1. А – Совет на општина од 8.344.000,оо денари
   2. Д – Градоначалник од 4.400.000,оо денари
   3. Е – Општинска администрација од 31.570.000,оо денари
   4. Ф– Урбанистичко планирање и уредување на просторот од 24.401.000,оо денари
   5. Г – Локален економски развој од 5.001.893,оо денари
   6. Ј – Комунални дејности од 80.532.000,оо денари
   7. К – Култура од 9.127.895,оо денари
   8. Л – Спорт и рекреација од 1.000.000,оо денари
   9. Н – Образование од 122.896.505,оо денари
  10. Р – Заштита на животна средина и природа од 7.600.000,оо денари
  11. В – Социјална заштита и заштита на децата од 25.600.000,оо денари
  12. Њ – Противпожарна заштита од 5.609.000,оо денари


Leave a Reply

Your email address will not be published.