НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА


Локална урбанистичка планска документација за изградба на ладилник и винарска визба на КП 2190/2, мв Црвеника,
КО Неготино, општина Неготино


Leave a Reply

Your email address will not be published.