П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2015 година


П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2015 година


Leave a Reply

Your email address will not be published.