Соопштение до јавноста


   Стручните служби при локалната самоуправа Неготино ги информираат граѓаните на општината  кои досега го немаат сторено тоа, во најкраток можен рок да ја подмират својата обврска за плаќање на данокот на имот заклучно со 2015-та година. Во соопштението до јавноста се истакнува дека во тек е подготовката на опомени до физичките лица кои немаат уплатено средства за данок на имот со напоменат дека истата треба да ја подмират во рок од 8 денови од приемот на опомената. Доколку и покрај навременото информирање и доставувањето на опомената физичките лица не ја подмират својата обврска, општина Неготино ќе биде принудена да постапи согласно позитивните законски прописи.


Leave a Reply

Your email address will not be published.