Започната е постапка за проширување на Индустриската зона „Неготино“

Започната е постапка за проширување на Индустриската зона „Неготино“

  Согласно Законот за земјоделско земјиште Владата на Република Македонија донесе одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на урбанистички план вон населено место за изградба на објекти со намена Г2 – лесна и незагадаувачка индустрија во катастарската општина Криволак во општина Неготино. Вкупната површина на земјоделското земјиште за кое е дадена согласност за негова трајна пренамена во градежно е со вкупна површина од 324464,48 метри квадратни и се наоѓа во непосредна близина на постоечката Индустриска зона „Неготино“. Се очекува по завршувањето на сите неопходни законски процедури и објавата за продажба на градежните парцели, интересот ќе биде голем и дека и овој пат сите понудени на продажба парцели ќе бидат купени од потенцијални инвеститори. Инаку, предходно благодарение на одличната местоположба и атрактивната локација беа продадени сите градежни парцели во Индустрискта зона „Неготино“ на површина од близу 30 хектари.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.