АПЕЛ


   Поради тропските горештини и долготрајниот сушен период кои ја зафатија општината се јавува енормно зголемување на водата за пиење која во одредени интервали изнесува и повеќе од 110л/с за ниска зона и повеќе од 20 л/с за висока зона додека
од регионалниот водовод „Лукар“ пристигнуваат околу 60-70 л/с. Во исто време потрошувачите на располагање го имаат и паралелниот систем за наводнување на дворните површини кој кон градот носи околу 100л/с.
Ј.П.„Комуналец“ апелира и ги замолува граѓаните на општината совесно и со чувство на одговорност да ја користат водата, посебно оние кои живеат во пониските делови од градот како би помогнале во ублажување/ надминување на состојбата.
Исто така апелираме и до жителите на населените места чии водоснабдителни системи се поврзани со бунари на рационална потрошувачка бидејќи и кај нив поради лошата хидролока состојба се јавува повлекување и помала издашност на подземните води.

                                                                                 Ј.П. „Комуналец“ – Неготино


Leave a Reply

Your email address will not be published.