Градоначалникот Делков ќе организира средби со претставници на урбаните заедници во општината


Градоначалникот на општина Неготино, Тони Делков со неговиот тим,преставници од Советот на општина Неготино,престаници од ЈП Комуналец и од јавната администрација од општина Неготино ќе организира Средби со граѓаните од урбаните заедници од општина Неготино. Најнапред ќе се ораганизра средби по урбаните заедници од приградските населби и тоа започнувајќи од населените места од с.Тремник , с.Дуброво и с.Војшанци на ден 09.11.2017 година и тоа со почеток од 18 часот во просториите на месна заедница во с.Тремник,во 19,30 минути во с.Дуброво и за 20,30 цасот во с.Војшанци во просториите на месна заедница и на овие средби граѓаните  потребно е да понудат  повеќе предлози за буџетската 2018 година за подобрување на условите за живот во нивните урбани заедници.
На ден 10.11.2017 година ќе се организра средби со граѓаните од урбаните средини во с.Пепелиште во просториите на месна заедница со почеток во 18 часот, за потоа во 20 часот во с.Криволак во просториите на месна заедница од с.Криволак. На ден 11.11.2017 година ќе се органозира средби со граѓаните од урбаните населби  на с.Црвени Брегови во просториите на подрачното училиште во с.Црвени Брегови, за потоа во 20,00часот ќе се организира средби со граѓаните од с.Курија во просториите на подрачното училиште во с.Курија.
Средбите со граѓаните продолжуваат и на ден 12.11.2017 година со посета на населението од населба Тимјаник со почеток во 18 часот во просториите на подрачното училиште во насебата Тимјаник, за потоа во 20 часот ќе се организира средба со населението од село Долни Дисан и с.Вешје како урбани заедници.Градоначалникот на општина Неготино, Тони Делков, со својот тим ќе ги продолжи Собирите со граѓаните од месните заедници од урбаните заедници 1;2 и 3 во големата сала на општина Неготино на ден 13.11.2017 година со почеток од  18 ,00часот, за потоа во 20,00 часот да се организира во истата просторија собир на граѓани на урбаните заедници од 4 ; 5 и 6. како урбани заедници во град Неготино.Според утврдената динамика, градоначалникот со својот тим ќе има средба со граѓаните  од урбани заедници 7 ; 8 и 9 во Неготино на ден 14.11.2017 година со почеток од 18 часот во големата сала на општинското собрание на Неготино каде се очекува граѓаните со свои предлози како приоритети да се вметнат во Годишната Програма за комуинални работи и сообраќај на подрачјето на општина Неготинио за 2018 година како и во другите програми од буџетската 2018 година се со цел подобрување на условите за живот во нивните урбани заедници.                                                           

Leave a Reply

Your email address will not be published.