Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина


Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанието врз животната средина на планскиот документ “Измена на ДУП за УЗ 5 дел од блок 1 (помеѓу улиците Браќа Миладинови, Ида Бенчиќ и Јован Димитров)“


Leave a Reply

Your email address will not be published.