Денеска (20.03) ќе се одржи редовна седница на Советот на општината


   Со почеток од 16,00 часот денеска (вторник 20.03) ќе се одржи 9-тата по ред седница на Советот на општина Неготино на која советниците ќе водат расправа по 9 точки од предложениот дневен ред за работа. Меѓу другото, ќе се разгледуваат годишниот план за вработување за 2019 година и Статутот на детската градинка Фемо Кулаков, предлог-одлуката за прифаќање на иницијативата за отпочнување постапка за изработка на Урбанистички план вон населено место со намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија, како и предлог одлуката за прифаќање иницијатива за изработка на локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс со намена Г2 лесна и незагадувачка индустрија на 2 катастарски парцели на територијата на општина Неготино. Советниците денеска ќе расправаа и по други прашања од делокругот на работата на Советот на општина Неготино.


Leave a Reply

Your email address will not be published.