Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови

Јавен повик за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови

   Врз основа на Законот за просторно и урбанистчко уредување,  општина Неготино распиша Јавен повик  за доставување иницијативи за изработка и донесување на урбанистички планови. Имено, согласно повикот, секое заинтересирани правно и физичко лице во текот на повикот може да достави иницијатива за изработка и донесување на урбанистички планови од член 7 од Законот за просторно и урбанистичко уредување. Иницијативите можат да достават во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма. Предмет на иницијатива може да биде донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечки урбанистички план со дефинирани граници на опфат. Изработката на урбанистичките планови може да биде финансирана од страна на подносителот на иницијативата, а јавниот повик е започнат и ќе трае до 01.05.2018 година.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.