Се изврши прскање против комарци на подрачјето на општина Неготино

Се изврши прскање против комарци на подрачјето на општина Неготино

   Во рамките на  спроведувањето на општите  мерки за заштита на населението од заразни болести согласно годишната Програма и оперативниот план за ДДД за тековнава година, општина Неготино во координација со Министерството за здравство на РМ и во соработка со стручни лица од Центарот за јавно здравје-Кавадарци реализираше акција за прскање против комарци. Според информациите од стручните служби при Одделението за комунални дејности и сообраќај при локалната самоуправа извршено е прскање на целата територија на град Неготино, а со активноста беа опфатени и селата Д.Дисан, Тимјаник, Војшанци, Тремник, Криволак, потегот по течението на реката Вардар и на дел од патот кој води кон селото Курија. Адултната дезинсекција со машинско прскање беше извршена од страна на правниот субјект Зотокс од Скопје со асистенција на вработени во општина Неготино и во кординација со стручни лица од Центарот за јавно здравје од Кавадарци. Поради запрашувањето од комарци, граѓаните и здруженија од општина Неготино кои одгледуваат пчели и други видови животни, благовремено беа информирани да ги преземат сите неопходни мерки за нивна заштита.

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.