О Д Л У К А за спроведување на стратегиска оцена


О Д Л У К А  за спроведување на стратегиска оцена За планскиот документ Урбанистички план вон населено место за изградба на депонија за индустриски инертен и неопасен отпад КП бр. 23/2, 23/3 ,23/4, 24, 25/2, 26/4, 54/2, 55/2, 56, 57/2, 2173/2, 2173/4, 2173/6 и дел од КП бр.23/1, 25/1, 2173/1 и 2255 КО Пепелиште, м.в. Шобово, општина Неготино за плански период 2018-2028

Прашалник

Мислење


Leave a Reply

Your email address will not be published.