Извештај за стратегиска оцена на животната средина


Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план вон населено место за изградба на депонија за индустриски инертен и неопасен отпад Пепелиште м.в шобово општина Неготино


Leave a Reply

Your email address will not be published.