Ј А В Е Н П О В И К


Имате идеја, предлог, сугестија за успешна организација на стопанско туристичката манифестацијата  Недела на виното,,Св.Трифун- 2019,,  
Споделете ја со нас!
Предлозите на граѓаните и другите чинители се секогаш добредојдени !
За  поуспешна стопанско туристичката манифестацијата  Недела на виното,,Св.Трифун-2019,, Вашите предлози и идеи ќе бидат добредојдени и дополнително разгледани  и на тој начин  концептот за Св. Трифун 2019 ќе биде наша заедничка цел!
ЗАЕДНИЧКИ ДА ОРГАНИЗИРАМЕ УСПЕШНА МАНИФЕСТАЦИЈА – СО ГРАЃАНИТЕ И ЗА ГРАЃАНИТЕ!
Ве повикуваме сите граѓани,институции, установи, бизнис секторот и невладините организации  од општина Неготино да дадете свои идеи, предлози, сугестии со пополнување на дадениот  прашалник најдоцна до 09.01.2019 год.(среда).

Вашите идеи, предлози, сугестии испратете ги на:
meil:info@negotino.gov.mk
тел:043-361-045 лок.123
Општина Неготино

П Р А Ш А Л Н И К

А Н К Е Т А


Leave a Reply

Your email address will not be published.