Подобрени условите за престој на дечињата во други просторни услови

Подобрени условите за престој на дечињата во други просторни услови

   Во изминатиот период беа реализирани повеќе активности со цел за подобрување на условите за престој на дечињата кои престојуваат во групи во други просторни услови. Имено, во населените места Криволак, Пепелиште и Тремник каде што има деца во други просторни услови при ЈУОДГ „Фемо Кулаков“ успешно се завршени повеќе градежно-занаетчиски работи за адаптација на просториите, а во наредниот период планирано е да биде монтирана и ставена во функција набавената кујнска опрема и клима уредите. Со оваа активност се подобруваат условите за престој на дечињата и се создаваат услови за целодневен престој на дечињата.

 

 

     


Leave a Reply

Your email address will not be published.