П Р О Г Р А М А за комунални дејности и уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2019 година


П Р О Г Р А М А за комунални дејности


Leave a Reply

Your email address will not be published.