Санација на оштетени делови на улици во градот и населените места

Санација на оштетени делови на улици во градот и населените места

    Во периодот кој измина се изврши санација на оштетени делови од коловозот во населените места Тимјаник и Тремник. Исто така со ваквата санација беа опфатени и оштетени делови од улици во градот Неготино. Со санацијата е предвидено да се изврши крпење на ударните дупки, вдлабнатини и пукнатини, и други оштетувања на коловозот со замена на коловозната покривка. Во периодот кој следи со ваква санација ќе бидат опфатени најпрометните улици и критичните точки од некои улици во градот.

 

 

 

             


Leave a Reply

Your email address will not be published.