Покана за понуда


Реф.05-290
Покана за понуда
Согласно Одлуката  на градоначалникот на  општина Неготино бр.05-290/1 од 06.06.2019 за утврдување на потреба од доделување на договор за набавка за РАБОТИ (WORKS) за Проектот ЕНПОЛ -ЕЕ ,,Енергетска ефикасност во прекуграничната област како индикативен фактор на политиката за животната средина ,, или “Energy efficiency in the cross border area as an indicative factor for environmental policy”  согласно Договорот за грант број ,,ЕНПОЛ-ЕЕ” SO2.1-SC025 од 25.05.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,,IPA 2014-2020 Cross-Border Cooperation (CBC) Programme Greece – The former Yugoslav Republic of Macedonia”, општина Неготино“ објавува ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ (PRAG 2018) .
Истата е  достапна во проектната канцеларија за Локален економски развој на општина Неготино–почнувајќи од 10.06.2019 година.
Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 10.07.2019 (среда) до 09.00 часот.
Сесијата на отварање, согласно инструкциите во тендерската документација е планирана истиот ден 10.07.2019 во 10.00 часот.
Општина Неготино тендерскaта документација ја доставува за објавување и на веб страната на  општина  Неготино www.negotino.gov.mk и на страната на Програмата http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/

 
Blanko invitation
 
Volume 1
Section 1
ds2_contractnotice_simpl_en.doc
ds4b_itt_simpl_en.doc
Section 2
a14_declaration_honour_en (1).doc
ds4c_tenderform_simpl_en.doc
Section 3
d4j3_lefcompany_en (1).pdf
Section 4
d4h_techofferform_4dot3_en (1).doc
d4j1_fif_en (1).pdf 
ds4i_selectionformfinancial_4dot4_simpl_en.doc
ds4k_selectionformtechnical_4dot6dot5_simpl_en.doc
ds4k_techofferform_4dot6dot1dot2_simpl_en.doc
ds4k_techofferform_4dot6dot1dot3_simpl_en.doc
ds4k_techofferform_4dot6dot2_simpl_en.doc
ds4k_techofferform_4dot6dot3_simpl_en.doc
Section 5
d4l_admingrid_en (1).doc
d4m_evalgrid_en (1).doc
List of invited enteties.pdf
Volume 2
Section 1
d4p_annexgc_en.pdf
Section 2
ds4n_contract_simpl_en.doc
Section 3
ds4o_specialconditions_simpl_en.doc
Volume 3
d4u_techspec_en.doc
Volume 4
ds4w_finoffer_4dot2_simpl_en.doc
Volume 5
Drawings  windows.doc
Scanned-image-0.jpg
Scanned-image-1-0.jpg
Scanned-image-1.pdf
Scanned-image-2-0.jpg
Scanned-image-3-0.jpg
Scanned-image-4-0.jpg
Scanned-image-5-0.jpg
Scanned-image-6-0.jpg
Scanned-image-7-0.jpg
Scanned-image-8-0.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.