ПОВИСОКИ ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈУОДГ „ФЕМО КУЛАКОВ“ НЕГОТИНО

ПОВИСОКИ ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈУОДГ „ФЕМО КУЛАКОВ“ НЕГОТИНО

   Со стапување на сила на Закон за изменување и дополнување на Законот за детска заштита, и со донесување на Одлука од страна на Владата на Република Северна Македонија со која се утврди вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и директорите на јавните установи за деца,вработените во ЈУОДГ „ФЕМО КУЛАКОВ“ Неготино добија покачување на своите плати почнувајќи од месец Јуни 2019 година.ЈУОДГ„ФЕМО КУЛАКОВ“ Неготино е помеѓу првите 20 градинки во Република Северна Македонија која ја спроведе целокупната постапка за да  вработените во установата добијат повисока плата .Голем придонес во постапката за остварување на повисока плата во градинката има Совет на Општина Неготино кој ни излезе во пресрет и на одржана седница на Совет на Општина Неготино донесе одлука со која се даде Согласност за висината на бодот за вработените во установата, без која одлука не можевме да ги превземеме следните фази од постапката за да стигнеме до посакуваната цел.Со потпишување и стапување на сила на нов Колектривен Договор  од ден 28.06 2019 година, се зголеми и бодот за пресметување на плата за помошно-техничкиот персонал во нашата установа.Значи со еден збор сите вработени во ЈУОДГ,,Фемо Кулаков,,Неготино ќе земат повисока плата почнувајќи за Месец Јуни 2019 година, заклучно со 31.08 2019 г, а веќе од 01.09 2019 г до 31.12 2019 г ќе има ново покачување на платите а кое нешто е утврдено со гореспооменатата Одлука донесена од страна на Влада на Република Северна Македонија, на која одлука согласност даде Совет на општина Неготино.
 

     

Leave a Reply

Your email address will not be published.