Семинар на тема „Превенирање на насилното однесување меѓу учениците во училиштата“

Семинар на тема „Превенирање на насилното однесување меѓу учениците во училиштата“

   Мултидисциплинарен тим на експерти од Институтот за европски образовни, социо-културни и економски политики-Европа за тебе, во соработка и со поддршка на општина Неготино, во нашиот град реализира семинари на тема „Превенирање на насилното однесување меѓу учениците во основните и средните училишта“. Со семинарите кои денеска и утре се одржуваат во ООУ„Гоце Делчев“ опфатени се наставници од одделенска и предметна настава, професори од средните училишта, како и стручните соработници и директорите на основните и средните училишта. Семинарот за отворен го прогласи градоначалникот на општина Неготино Тони Делков кој истакна дека воспитно-образовните институции, но и пошироката заедница, се исправени пред  предизвикот да се соочат со барање на соодветни стратегии и начини за намалување и превенирање од насилното однесување меѓу учениците, а токму ваквите семинари се добра можност за размена на исксутва и предлагање на мерки како би се добиле очекуваните резултати. Семинарите ги реализираат реномирани универзитетски професори и тоа Дејан Мицковиќ, Татјана Стојаноска-Иванова, Ана Фрицханд, Елизабета Томевска-Илиевска и Тања Милошевска, а истите се од интерактивен карактер со динамична комбинација на теоретски и практични сознанија за создавање ефикасни и применливи стратегии за препознавање и интервенција во насилни ситуации кои потенцијално би можеле да се јават во училиштата.


                     

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.