ПОКАНА ЗА ПОНУДА-УСЛУГИ 05-311 Реф. CN1 – SO2.3 – SC031 no.9 05-311/2


Проект,,wa-mbrella,,
Согласно Одлуката на градоначалникот на општина Неготино бр.05-311/1 од 20.05.2020 за утврдување на потреба од  набавка УСЛУГИ – ДЕЛ 1.Експертиза за подготовка на комплетна техничка документација за довршување на колектор во должина од 400 м во општина Неготино , за проектниот партнер 2 –Општина Неготино за проектот ,,wa-mbrella”- Заштита на водните ресурси со намалување на човековото влијание врз животната средина” или “Protection of the water resources by reducing the human environmental footprint” со Aкроним ,,wa-mbrella””финансиран со средстава од ЕУ, Договор бр CN1 – SO2.3 – SC031 од 02.04.2018 во рамките на ЕУ инструментот за предпристапна помош (ИПА)  Програма ,, INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme 2014 TC 16 I5CB 009“Грција -Република Северна Македонија и согласно известувањето за продолжување на проектот ,,wa-mbrella”добиено од Управувачкиот Орган на 19.12.2019 година и буџетот на проектот кој е во важност по продолжување на проектот,општина Неготино достави покани до 5 компании.Покрај тоа  од општина Неготино објавуваме ПОКАНА ЗА ПОНУДА со комплетна тендерска документација подготвена согласно процедурите на ЕУ( PRAG 2019) .

Истата е  достапна и во проектната канцеларија во општина Неготино –Канцеларија за локален економски развој почнувајќи од 28.05.2020 година .Доколку сте заинтересирани истaта може да Ви биде пратена  електронски или по пошта  поставена на ЦД.

Вашата понуда треба да ја добиеме најкасно до 26.06.2020(петок ) до 12.00 часот во просториите на општина Неготино согласно инструкциите во тендерската документација

Општина Неготино тендерскaта документација ја доставува за објавување и на страната на Програмата: http://www.ipa-cbc-programme.eu/project-news/
Контакт
Општина Неготино
тел.043-361-045


 
 
Invitation blanko 05-311.pdf
List of invited entities  05-311.pdf
 

A

b8o3_contractnotice_simp_en.doc

b8o5_itt_simp_en.doc

B

b8d_annexigc_en.pdf

b8f_annexiitorglobal_en.doc

b8g_annexiiiom_en.doc

b8i1_annexvbudgetglobal_en.doc

b8j1_annexvifif_en.pdf

b8j3_annexvilefind_en.pdf

b8j4_annexvilefcompany_en.pdf

b8j5_annexvilefpublic_en.pdf

b8o2_contract_simp_en.doc

C

b8m2_evalgrid_global_en.doc

b8o1_admingrid_simp_en.doc

D

a14_declaration_honour_en.doc

b8o7_tenderform_simp_en.doc


Leave a Reply

Your email address will not be published.