Ослободени сите дечиња од ЈУОДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино од плаќање на надомест на трошоци за месеците јуни, јули и август 2020 година


По предлог на Управниот одбор на ЈУОДГ „ Фемо Кулаков “ Неготино и одлуката која Советот на општина Неготино ја донесе на седницата одржана на ден 31.08 2020 година , сите дечиња запишани во детската градинка „ Фемо Кулаков “ се ослободуваат од плаќањето на надомест за трошоците за користење на услугите за престој во градинката за месеците јуни, јули и август 2020 година.
Родителите чии деца нема да бидат примани во установата поради намален број на деца, а согласно Протоколот за активности во установите за згрижување и воспитание на деца, се ослободуваат од плаќање надомест на трошоци за користење на услуги за престој во градинка се до престанување на важноста на горенаведениот Протокол и нормализирање на состојбата, односно до стварање на услови за работа на градинката со полн капацитет.

Leave a Reply

Your email address will not be published.