Преку механизам за жалби и поплаки и јавноста се вклучува во реализацијата на проекти


   Како дел од спроведувањето на проектот за поврзување на локални патишта при Министерството за транспорт и врски финансиран од Светска банка, општина Неготино аплицираше проект за реконструкција на ул„ Антигона“ до ул„Димче Мирчев“ и реконструкција на ул„ Едвард Кардељ“ за кои согласно рамката за животна средина и социјални аспекти е изготвен план за управување со животната средина и социјални аспекти и беше одржана јавна презентација и консултација. Во најскоро време се очекува започнување на градежните работи на овие проекти, но пред тоа општина Неготино е обврзана јавноста, локалното население и останатите засегнати страни да ги информира дека можат да земат активно учество преку Механизам за жалби и поплаки, а со тоа и самите да се вклучат во реализацијата на проектот. Граѓаните тоа ќе можат да го сторат преку два документи и тоа: Механизам за жалби и поплаки преку примање на жалби и поплаки и нивно процесуирање и решавање и Образец за поплаки за целосно спроведување на проектот во делот на неговата реализација при изведувањето на градежните работи на терен. Во прилог се поставени двата документи кои на официјалната веб страна на општина Неготино ќе останат објавени се до завршувањето и затворањето на проектот.

Образец за поплаки за целиот период на спроведување на проектот.doc

Механизам за жалби и поплаки.doc


Leave a Reply

Your email address will not be published.