Поставување на ново улично осветлување на улици во град Неготино


Во тек е поставување на нова подземна електрична инсталација за улично осветлување во должина од околку 360 метри на дел од улица „ Коста Волкановски “ и дел од улица „ Владо Арсов Шпанац“ .  Ќе бидат поставени 11 нови лед штедливи светилки на 8 метарски метални столбови кои ќе функционираат согласно поставената автоматика на останатото улично осветлување во градот.  Средствата се обезбедени од Буџетот на Општина Неготино.

 


 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.