Финишира изградбата на патот Г. Дисан-Вешје во должина од 787 метри и ширина на коловозот од 5,5 метри


Вредноста на проектот изнесува 22.421.888 денари, средства финансирсни од Агенција за финансиска поддршка на земјоделството. Фирма изведувач на овој проект е ГРАДБА ПРОМЕТ ДОО – Кавадарци Надзорот на работата го врши фирмата МГ ПРОЕКТ дооел согласно годишниот договор за вршење надзор при изведба на инвестициони објекти и други градежни активности. Следува, асфалтирање на дел од улица во населено место Војшанци, а за краток временски период отпочнување на градежни активности во населено место Тимјаник – изградба и реконструкција на улици


     

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.