Седница на Совет на општина Неготино 05.08.2021 година


Врз основа на член 40 став 1 од Законот за локална самоуправа ( Службен весник на РМ. Бр.5/02 ) , член 77 од Статутот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06, 2/11, 9/11 и 16/12, 13/20 ) и член 57 ст. 2 од Деловникот на Општина Неготино ( Службен гласник на Општина Неготино бр. 3/06 и 2/11 ) , претседателот на Советот на општина Неготино го донесе следното :

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е За свикување надваесети осматавонредна  седница на Советот на општина НеготиноВонредната седница ќе се одржи во салата на Општина Неготинона ден 05.08.2021година ( четврток) во 12часот . За седницата го предлагам следниот :

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

1.Предлог-Одлука за проширување на средствата на Буџетот на Општина Неготино за 2021 година

2.Предлог –Одлука за измена на распоред на средствата на Буџетот на Општина Неготино за 2021 година


Leave a Reply

Your email address will not be published.