Финиширање на реконструкцијата на два крака од улица „Манчо Малиминов“


На оваа улица под реконструкција подлежеа :
  Водоводна линија до крајните корисници на истата улица ( каде затекнат беше губиток од околу 3-4 литри вода за пиење во секунда )
  Атмосферска канализација
  Фекална канализација
  Тампонирање
   Замена на стариот асфалт со нов.
Реконструкцијата на комуналната инфраструктура ја вршеше компанијата ГРАДБА ПРОМЕТ ДООЕЛ – Кавадарци, а изведувач на асфалтерските работи е компанијата ОСД ДООЕЛ – Скопје.
Надзор е фирмата  МГ ПРОЕКТ ДООЕЛ СКОПЈЕ
Средствата за оваа реконструкција се обезбедени од Буџетот на општина Неготино, согласно годишната програма за комунални дејности.


 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.