УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА за формирање на градежни парцели со намена А1- домување во куќи на ГП 72 (КП10546) од ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.2 и УЗ 7 дел УБ 7.3, КО Неготино Општина Неготино


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ СО ПЛАН ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈА за формирање на градежни парцели со намена А1- домување во куќи на ГП 72 (КП10546) од ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.2 и УЗ 7 дел УБ 7.3, КО Неготино Општина Неготино

Потврда за заверка на УП


Leave a Reply

Your email address will not be published.