ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од УЕ 6, дел од Блок 20, (помеѓу улиците Никола Карев, Ленинова и Климентова), К.О. Неготино, Општина Неготино


ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН
за дел од УЕ 6, дел од Блок 20, (помеѓу улиците Никола Карев, Ленинова и Климентова), К.О. Неготино, Општина Неготино 


Leave a Reply

Your email address will not be published.