Општина Неготино набави хлор за третман на вода за пиење во населените места


  За потребите на Јавното претпријатие „Комуналец“ општина Неготино изврши јавна набавка на натриум хипохлорит (хлор) согласно годишните потребите на комуналното претпријатие. Хлорот ќе биде наменет за третман на водата за пиење,т.е. прочистување во населените места во општина Неготино кои со вода за пиење не се снабдуваат од градскиот водовод, односно во селата Војшанци, Пепелиште, Криволак, Тремник, Д.Дисан, Курија и Црвени Брегови и тоа во случај на заматување на водата за пиење и нејзино хлорирање. Станува збор за набавка на количина од 11.000 килограми натриум хипохлорит за третман на водата за пиење во предходно споменатите населени места, хлор кој е според стандардот МКС FN 901: 2013 или еквивалентен.


Leave a Reply

Your email address will not be published.