Општина Неготино oбезбеди финансиски средства за поддршка на Ромите


  Во соработка со Министерството за локална самоуправа, градоначалникот на општина Неготино Горан Стојанов го потпиша Договорот за финансиска поддршка за имплементација на Стратегијата за Ромите. Во таа насока, Министерството на локалната самоуправа Неготино ќе и додели неповратни средства во иснос од 120.118 денари кои се строго наменски за реализација на активности за подобрување на состојбата на Ромите во општина Неготино. Добиените средства општина Неготино ќе ги насочи кон организација на повеќе настани и активности во делот на имплементацијата на Стратегијата на Ромите. Со договорот, општината се обврза да достави извештај до Министерството за локална самоуправа, најдоцна до 30-ти ноември 2022 година.


Leave a Reply

Your email address will not be published.