Усвоени Буџетот и Програмите за работа на општина Неготино за 2022 година


   На последната седница во тековнава година, советниците во Советот на општина Неготино донесоа повеќе одлуки и решенија со кои се овозможува нормално и непречено функционирање на локалната самоуправа во наредната 2022 година. Меѓу другото, беше усвоен Буџетот на општина Неготино за 2022 година поделен на два дела-општиот кој ги содржи вкупните приходи и другите приливи и вкупните расходи и одливи за наредната фискална година, како и глобалните проекции на приходите, приливите, расходите и одливите за наредните 2 години, додека посебниот дел содржи план на потпрограмите на основниот Буџет, одобрените средства на буџетските единки по програми, потпрограми и ставки за фискалната 2022 година. Вкупниот Буџет на општина Неготино за 2022 година изнесува 426.246.964 денари, а во ист износ се проектирани и расходите. На седницата беа усвоени и Програмите за работа на локалната самоуправа за наредната 2022 година. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.