П Р О Г Р А М А за КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ и Уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2022 година


П Р О Г Р А М А за КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ и Уредување на градежно земјиште на просторот на општина Неготино за 2022 година


Leave a Reply

Your email address will not be published.