ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ СО КАПАЦИТЕТ ДО 10 MW, НА КП 264/4, ДЕЛ ОД КП 264/5 И ДЕЛ ОД КП 477, М.В. ДУБРОВСКО, КО ДУБРОВО, ОПШ


ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА
ИЗГРАДБА НА ФОТОВОТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ СО КАПАЦИТЕТ ДО 10
MW, НА КП 264/4, ДЕЛ ОД КП 264/5 И ДЕЛ ОД КП 477, М.В. ДУБРОВСКО, КО ДУБРОВО, ОПШТИНА НЕГОТИНО


Leave a Reply

Your email address will not be published.