ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1, СО НАМЕНА – А1.5 – СТАНБЕНИ КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР НА КП 2389 И КП 2391, КО КРИВОЛАК СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО КРИВОЛАК, ОПШТИНА НЕГОТИНО (одлука 08-390/8 од 04.12.2015 година)


ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1, СО НАМЕНА – А1.5 – СТАНБЕНИ КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР НА КП 2389 И КП 2391, КО КРИВОЛАК СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО КРИВОЛАК, ОПШТИНА НЕГОТИНО (одлука 08-390/8 од 04.12.2015 година)


Leave a Reply

Your email address will not be published.