УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1, СО НАМЕНА Г2.1 – ЛЕСНА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА, НА КП 3007/2, КО ТИМЈАНИК, СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО ТИМЈАНИК, ОПШТИНА НЕГОТИНО (ОДЛУКА БР. 08-358/14 ОД 25.07.2019 ГОДИНА)


УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 1, СО НАМЕНА Г2.1 – ЛЕСНА ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА, НА КП 3007/2, КО ТИМЈАНИК, СОГЛАСНО ОПШТ АКТ ЗА СЕЛО ТИМЈАНИК, ОПШТИНА НЕГОТИНО (ОДЛУКА БР. 08-358/14 ОД 25.07.2019 ГОДИНА) 


Leave a Reply

Your email address will not be published.