ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПОДРАЧЈА И ГРАДБИ ОД ДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ИНТЕРКОНЕКТИВЕН ГАСОВОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – ГРЦИЈА


ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ПОДРАЧЈА И ГРАДБИ ОД ДРЖАВНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ИНТЕРКОНЕКТИВЕН ГАСОВОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – ГРЦИЈА 


Leave a Reply

Your email address will not be published.